REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO BLACHEO.PL
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Poniższy Regulamin stanowi integralną cześć wszystkich umów zawieranych na portalu Blacheo.pl przez Portmetal sp. z o.o. lub pośrednio przez portal w drodze przyjęcia przez TSR Poland sp. z o.o. Oferty złożonej przez Użytkownika będącego przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 kodeksu cywilnego. Postanowienia, porozumienia i uzgodnienia odbiegające lub uzupełniające poniższe zapisy stanowią część umów wyłącznie w przypadku ich uzgodnienia w drodze pisemnej. Przy wykładni pojęć zawartych w niniejszych warunkach uzupełniająco znajdą zastosowanie w razie wątpliwości obowiązujące warunki INCOTERMS 2010. Ponadto do Umowy Sprzedaży stosują się w odpowiednim zakresie treść zaakceptowanych przez Użytkownika Klauzul.

1. Definicje

Następującym wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie zostały przypisane następujące znaczenia:

Portal Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem elektronicznym blacheo.pl, za pośrednictwem, którego Użytkownik może składać Oferty jak również zamieszczać Treści na zasadach określonych w Regulaminie; Korzystanie z portalu internetowego www.blacheo.pl przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika wymagań technicznych niezbędnych do prawidłowego wyświetlania i obsługi strony internetowej.

Treść – komentarze, opinie lub oceny zamieszczane przez Użytkownika w Portalu Internetowym. Możliwość zamieszczania Treści służy wyłącznie tym Użytkownikom, którzy zarejestrowali Konto po zalogowaniu się na właściwym Koncie;

Login – adres poczty elektronicznej Użytkownika używany podczas procesu rejestracji i każdorazowego korzystania z Konta;

Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji (identyfikacji Użytkownika) w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji Użytkownika;

Klauzule – zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych w formie tzw. checkboxów na odpowiedniej stronie portalu Blacheo.pl, których Użytkownik udzielił Usługodawcy podczas rejestracji Konta lub składając Zamówienie jako podmiot niezarejestrowany;

Konto – zbiór informacji przechowywanych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy dotyczących danego Użytkownika oraz składanych przez niego Ofert i zawieranych Umów Sprzedaży, z wykorzystaniem którego Użytkownik może składać Oferty, zawierać Umowy Sprzedaży lub zamieszczać Treści;

Polityka Prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika ujętych w pkt. 10 niniejszego Regulaminu.

Regulamin – niniejszy regulamin zawierający Ogólne Warunki Umów Sprzedaży zawieranych między TSR Poland sp. z o.o., a Użytkownikiem oraz przepisy dotyczące świadczenia przez Portmetal sp. z o.o. usług drogą elektroniczną w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) i Politykę Prywatności;

Sprzedający – TSR Poland sp. z o.o., ul. Budowlanych 6/1a, 41-303 Dąbrowa Górnicza, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 364086, NIP 5562722971, REGON 340799758, wysokość kapitału zakładowego 2.000.000,00 zł.

Kupujący – Użytkownik, który zawarł Umowę Zakupu z TSR Poland sp. z o.o. lub podjął działania zmierzające do zawarcia takiej umowy poprzez wyrażenie woli otrzymania oferty.

Towar – blachy według specyfikacji znajdującej się na stronie blacheo.pl

Umowa Zakupu– umowa zakupu w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Portalu Internetowego pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Na treść Umowy Sprzedaży składa się Oferta oraz niniejszy regulamin. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana;

Usługa – usługa świadczona Użytkownikowi nieodpłatnie przez Usługodawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt.4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) umożliwiająca złożenie Oferty przez Użytkownika, jak również zamieszczenie Treści w Portalu Internetowym;

Usługodawca – Portmetal Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, adres: 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Budowlanych 6/1a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000705467, o numerze REGON 368826769, NIP 5213803458;

Użytkownik – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z Portalu Internetowego;

Oferta – deklaracja woli sprzedaży Towaru uzewnętrzniona TSR Poland sp. z o.o. za pośrednictwem Portalu Internetowego, w sposób umożliwiający Usługodawcy identyfikację Użytkownika oraz precyzującą Towar.

2. Zasady funkcjonowania portalu Blacheo.pl

Portal Blacheo.pl działa na zasadzie ofertowej, w ramach której Użytkownik portalu dokonuje wyboru blach z listy dostępnych w magazynie Sprzedającego według cen wskazanych w Portalu Blacheo.pl (wypełnia formularz elektroniczny stanowiący ofertę), Sprzedający dokonuje akceptacji oferty, a następnie wystawia fakturę PROFORMA, którą opłaca Kupujący. Po uregulowaniu wystawionej faktury Kupujący organizuje na swój koszt transport zadeklarowanej ilości towaru do swojej siedziby. Aby móc odebrać towar Kupujący musi opłacić fakturę PROFORMA, a po potwierdzeniu wpływu, należy wypełnić on-line formularz awizacji. W terminie 7 dni roboczych od odbioru Towaru Sprzedający przesyła Kupującemu w formie elektronicznej fakturę VAT, na co Kupujący wyraża zgodę.

Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży dostępne są pod adresem www.blacheo.pl/regulamin/
Użytkownik w trakcie przyjmowania Oferty zobowiązany jest wypełnić formularz elektroniczny, który jest dostępny w Portalu Internetowym poprzez wprowadzenie wymaganych przez Blacheo.pl danych koniecznych do identyfikacji Użytkownika oraz zawarcia i wykonania Umowy Zakupu. W formularzu należy wpisać imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika oraz jego numer telefonu oraz dane do faktury.

Użytkownik powinien zaakceptować (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru [checkboxów] w wypełnianym formularzu elektronicznym) treść niniejszego Regulaminu.
Użytkownik może także zarejestrować indywidualne Konto w portalu Blacheo.pl w ramach którego może składać Oferty, zawierać Umowy Zakupu, przejrzeć historię zawartych umów lub złożonych ofert, a także zamieszczać Treści;

Każdorazowe wypełnienie formularza elektronicznego Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy danym Użytkownikiem, a Usługodawcą umowy o świadczenie Usług w zakresie odbioru Towaru od Użytkownika, a także stanowi Ofertę zawarcia umowy zakupu.

Umowa o świadczenie usług wygasa z chwilą, gdy:
– Użytkownik cofnie złożoną w Portalu Internetowym Ofertę poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail: biuro@blacheo.pl;

– Umowa Zakupu zostaje wykonana przez strony;

– Użytkownik wprowadzi nieprawdziwe dane w formularzu lub dane uniemożliwiające odbiór Towaru.
– Użytkownik nie opłaci faktury PROFORMA w wyznaczonym terminie

– Sprzedający ma możliwość rozwiązania umowy w każdej chwili, bez podania przyczyny.

Kupującemu nie przysługuje żadne odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy przez Sprzedawcę bez podania przyczyny.

Usługodawca prowadzi działalność wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Użytkownika przy składaniu Oferty.

3. Oferta

Wszelkie informacje zawarte w Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Do zawarcia umowy zakupu dochodzi w momencie potwierdzenia przyjęcia Oferty przez TSR Poland sp. z o.o. w formie wiadomości e-mail. E-mail potwierdzający złożenie Oferty przez Użytkownika nie jest równoznaczny z przyjęciem Oferty.

Ogólne Warunki Zakupu Użytkownika obowiązują wyłącznie w przypadku złożenia przez TSR Poland sp. z o.o. lub Usługodawcę uprzedniej pisemnej zgody na ich treść oraz zastosowanie do zawieranych umów.

Modyfikacja treści Oferty lub innych oświadczeń składanych przez Użytkownika, bez pisemnej zgody TSR Poland sp. z o.o. lub Usługodawcy na modyfikacje ich treści jest nieważna.

Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie przyjęcia Oferty Użytkownika przez TSR Poland sp. z o.o.

4.Odbiór Towaru

Kupujący zobowiązuje się do odebrania Towaru w ciągu 14 dni, od potwierdzenia otrzymania płatności przez TSR Poland Sp. z o.o.

Sprzedający może obciążyć Kupującego kosztami magazynowania Towaru nieodebranego zgodnie z powyższym zastrzeżeniem po aktualnej stawce wskazanej na Portalu w stopce informacyjnej.

Transfer ryzyka następuje na warunkach Incoterms 2010 Exw, w momencie odbioru towaru z miejsca ich składowania tj.Częstochowa Korfantego 39 (Sunningwell Huta Częstochowa WBG), przy czym załadunek blach na samochód jest po stronie Sprzedającego.

5. Cena i zapłata za towar

Cena wskazana w Ofercie Użytkownika złożonej za pośrednictwem elektronicznego formularza udostępnionego na stronie www.blacheo.pl jest po jej akceptacji przez Sprzedającego wiążąca dla stron.
Faktura PROFORMA zostanie przez Kupującego opłacona w terminie 3 dni roboczych, od dnia jej otrzymania.

Uzgodniona cena jest ceną netto, wyrażoną w walucie PLN.

6. Gwarancja, Przyjęcie towaru, Reklamacja

Strony wyłączają przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady, a ewentualną odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu zawartej umowy ograniczają do wysokości uiszczonej przez Kupującego ceny.

7. Reklamacja usługi elektronicznej

Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania portalu Blacheo.pl oraz zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki nieprawidłowości w działaniu Portalu Internetowego.

Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Użytkownika w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Portalu Internetowego, w terminie nie dłuższym niż czternaście (14) dni.
Użytkownik zobowiązuje się do:
1. korzystania z Usług w sposób niezakłócający funkcjonowania Portalu Internetowego,
2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Portalu Internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których Użytkownik nie był adresatem,
3. korzystania z Usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
4. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.

Użytkownik powinien powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie lub wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Portalu Internetowego oraz o niewłaściwej jakości Usług.

Użytkownik ma prawo do usunięcia założonego przez siebie Konta oraz ma prawo do zakończenia w każdej chwili korzystania z Usługi. W tym celu Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług.

Wszelkie pytania, zastrzeżenia, reklamacje w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Portalu Internetowego Użytkownik powinien zgłaszać na adres e-mail: biuro@blacheo.pl

Użytkownik zobowiązuje się, iż w związku z korzystaniem z Portalu Internetowego nie będzie:

– naruszał niniejszego Regulaminu,

– podawał danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,

– naruszał praw majątkowych lub dóbr osobistych Usługodawcy, ani osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników,

– dopuszczał się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku naruszenia przez Użytkownika lub osoby trzecie korzystające z jego Konta obowiązków wynikających z Regulaminu Usługodawca, bez uszczerbku dla innych uprawnień służących mu w takich przypadkach z mocy postanowień Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie Usług ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie Usługodawcy o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług zostało w formie pisemnej (e-mail) doręczone Użytkownikowi (dzień skuteczności) i z zachowaniem czternastodniowego (14) okresu wypowiedzenia (którego bieg liczy się od dnia skuteczności).

8. Odstąpienie od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną

Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej świadczenia Usług, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni kalendarzowych począwszy od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług. Powyższe postanowienia nie ograniczają możliwości wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług, także po upływie wskazanego powyżej terminu.

W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, umowa ta uważana jest za niezawartą.

9. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

Administratorem danych osobowych Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) (dalej: „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest Usługodawca.

Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Podczas rejestracji w Portalu Internetowym Użytkownik podaje w formularzu rejestracyjnym następujące informacje: imię, nazwisko, dokładny adres odbioru, numer telefonu, adres e-mail.

Użytkownik rejestrując się w Portalu Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji Usługi, w tym zapewnienia kontaktu między Użytkownikiem, a Usługodawcą i przekazuje złożoną Ofertę do TSR Poland sp. z o.o. za jego zgodą wyrażoną poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.
Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia Oferty oraz ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w celach marketingowych jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.
Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Usługodawcę z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych Użytkownika (uzupełnienie, sprostowanie, usunięcie, zaniechanie przetwarzania) powinny być zgłaszane na adres e-mail: biuro@blacheo.pl lub bezpośrednio na adres Portmetal Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, adres: 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Budowlanych 6/1a.

10. Pliki Cookie

Podczas wizyty na stronie Portalu Internetowego automatycznie zbierane są następujące dane Użytkowników:

– adres IP,

– data i czas wizyty na stronie,

– typ systemu operacyjnego,

– typ i wersja przeglądarki internetowej,

– adres strony, z której użytkownik został przekierowany na stronę Serwisu oraz inne dane przesyłane przez przeglądarkę w nagłówkach żądania HTTP (takie jak preferencje językowe, domena, wyszukiwania),

– rozdzielczość ekranu oraz rozmiar okna przeglądarki.

Portal korzysta z plików „cookies” w celu realizacji usług statystycznych, społecznościowych, reklamowych i funkcjonalnych. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej.

11. Postanowienia końcowe

Regulamin jest dostępny pod adresem www.blacheo.pl/regulamin/.

Żadna ze stron nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z zawartych umów.

Niniejszy Regulamin może ulegać zmianom. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Serwisie. Usługodawca poinformuje Użytkownika o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmian, powinien powiadomić o tym fakcie Usługodawcę poprzez kliknięcie w link „Nie akceptuję zmian Regulaminu”, co będzie jednoznaczne z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta w Portalu.

Wszelkie spory pomiędzy Kupującym lub Usługodawcą, a Użytkownikiem będą rozpatrywane przed sądem właściwym rzeczowo dla TSR Poland Sp. z o.o.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), Usługodawca informuje Użytkownika na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.

Użytkownik niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem rozumie treść tego dokumentu i w pełni je akceptuje oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.